JUHTPÕHIMÕTTED

  • lähtume enda tegevustes ettevõtte missioonist, visioonist, seatud eesmärkidest, kehtivatest õigusaktidest ja normatiivdokumentidest, sh heast ehitus- ja äritavast, kvaliteedijuhtimissüsteemi  ISO 9001:2015, keskkonnajuhtimissüsteemi ISO 14001:2015 ning töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteemi ISO 45001:2018 standardi nõuetest, sealjuures parendame pidevalt enda juhtimissüsteemi;
  • oleme kliendikesksed, pakume professionaalset teenust, kasutades kvaliteetseid seadmeid ja tooteid, usaldusväärseid alltöövõtjaid ja tarnijaid ning järgime kokkulepitud tähtaegasid;
  • oleme arenguvõimelised ning pakume enda klientidele uuenduslikke, nutikaid ja keskkonnasäästlikke lahendusi;
  • tagame turvalise ja ohutu töökeskkonna, hinnates pidevalt riske eesmärgiga säilitada töötajate tervis, vähendada tööõnnetuste, tervisekahjustuste ja keskkonnakahjustuste tekke võimalusi;
  • osaleme koolitustel, tõstame töötajate kvalifikatsiooni ja kvaliteedi-, keskkonna- ning tööohutusalast teadlikkust;
  • kaasame töötajaid avatud dialoogi, mis võimaldab meil pidevalt areneda ning parendada oma teenuste kvaliteeti ning töökorraldust;
  • mõistame ja austame erinevusi, kohtleme kõiki töötajaid võrdselt ning ei diskrimineeri kedagi tema veendumuste, vaadete, rassi, soo vms tõttu.